سایت کلاسوفی

فرهنگی، فلسفی، هنری

منطق

منطق چیست؟

منطق «قانون صحیح فکر کردن است‏». یعنى قواعد و قوانین منطقى به منزله یک مقیاس و معیار و آلت‏سنجش است که هرگاه بخواهیم درباره برخى از موضوعات علمى یا فلسفى تفکر و استدلال کنیم باید استدلال خود را با آن مقیاسها و معیارها بسنجیم و ارزیابى کنیم که بطور غلط نتیجه‏گیرى نکنیم، منطق براى یک عالم و فیلسوف که از آن استفاده مى‏کند نظیر شاقول یا طراز است که بنا از وجود آنها براى ساختمان استفاده مى‏کند و مى‏سنجد که آیا دیوارى که بالا برده است عمودى است‏یا نه؟ و یا آیا سطحى که چیده است افقى است‏یا نه؟
لهذا در تعریف منطق مى‏گویند: آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطا فى الفکر. یعنى منطق ابزارى است از نوع قاعده و قانون که مراعات کردن و بکار بردن آن ذهن را از خطاى در تفکر نگه مى‏دارد.

فواید منطق

از تعریفى که براى منطق ذکر کردیم فایده منطق نیز روشن مى‏شود معلوم شد فایده منطق جلوگیرى ذهن است از خطاى در تفکر; ولى از تعریف نامبرده روشن نشد که منطق چگونه جلوى خطاى در تفکر را مى‏گیرد. توضیح کامل این مطلب موقوف به این است که ما قبلا ولو اجمالا با مسائل منطقى آشنا شده باشیم. ولى ما به طور اجمال در اینجا این مطلب را بیان مى‏کنیم.
در اینجا لازم است فکر را تعریف کنیم، زیرا تا تعریف فکر، به مفهومى که منطق در نظر دارد روشن نشود، ابزار بودن منطق براى فکر و بعبارت دیگر «خطا سنج‏» بودن علم منطق براى فکر، روشن نمى‏شود.
تفکر عبارت است از مربوط کردن چند معلوم به یکدیگر براى بدست آوردن معلوم جدید و تبدیل کردن یک مجهول به معلوم. در حقیقت تفکر عبارت است از سیر و حرکت ذهن از یک مطلب مجهول به سوى یک سلسله مقدمات معلوم و سپس حرکت از آن مقدمات معلوم به سوى آن مطلوب براى تبدیل آن به معلوم.
لهذا در تعریف فکر گاهى گفته شده است:
«ترتیب امور معلوم لتحصیل امر مجهول‏».
گاهى گفته شده است:
«ملاحظة المعقول لتحصیل المجهول‏».
و گاهى گفته شده است:
من المبادى الى المراد» «الفکر حرکة الى المبادى
ذهن آنگاه که فکر مى‏کند و مى‏خواهد از ترکیب و مزدوج کردن معلومات خویش مجهولى را تبدیل به معلوم کند، باید به آن معلومات شکل و نظم و صورت خاص بدهد.
یعنى معلومات قبلى ذهن تنها در صورتى مولد و منتج مى‏شوند که شکل و صورت خاصى به آنها داده شود منطق قواعد و قوانین این نظم و شکل را بیان مى‏کند.
یعنى منطق به ما توضیح مى‏دهد که معلومات ذهنى قبلى تنها در صورتى زاینده خواهند بود که بر اساس مقررات منطقى شکل و صورت گرفته باشد.
اساسا عمل فکر کردن، چیزى جز نظم دادن به معلومات و پایه قرار دادن آنها براى کشف یک امر جدید نیست، پس وقتى که مى‏گوئیم منطق قانون صحیح فکر کردن است، و از طرف دیگر مى‏گوئیم فکر عبارت است از حرکت و سیر ذهن از مقدمات به نتایج، معنیش این مى‏شود که منطق کارش این است که «قوانین درست‏حرکت کردن ذهن را نشان مى‏دهد» درست‏حرکت کردن ذهن چیزى جز درست ترتیب دادن و درست‏شکل و صورت دادن به معلومات نیست.
پس کار منطق این است که حرکت ذهن را در حین تفکر تحت کنترل خود قرار مى‏دهد.

منبع: کتاب آشنایی با علوم اسلامی جلد یک- مکارم شیرازی

پازیریک کلاسوفی فروشگاه
وبلاگ کلاسوفی درباره کلاسوفی منطق