سایت کلاسوفی

فرهنگی، فلسفی، هنری

برش‌هایی از رساله‌ی فایدون افلاطون

1 دقیقه زمان مطالعه

به راستی رنج و راحت رابطه‌ی عجیبی با یکدیگر دارند. گرچه هرگز یکجا گرد نمی‌آیند ولی همینکه آدمی به یکی رسید، ناچار باید در انتظار دیگری باشد، چنان که گوئی آن دو را از یک سر به‌هم بسته اند . . .

📘رساله‌ی فایدون [بند ۵۹]

خرید رساله های افلاطون