سایت کلاسوفی

فرهنگی، فلسفی، هنری

نام : سورن کی یرکگور
فیلسوف
زاده : ۵ مه ۱۸۱۳
درگذشت : ۱۱ نوامبر ۱۸۵۵
ملیت : دانمارکی
فیلسوف مسیحی دانمارکی، کسی که با وجود، انتخاب، و تعهد یا سرسپردگی فرد سروکار داشت و اساساً بر الهیات جدید و فلسفه، به خصوص فلسفهٔ وجودی (اگزیستانسیالیسم) تأثیر گذاشت.
از وی بعنوان پدر اگزیستانسیالیسم یاد می‌شود.
کی یرکگور فلسفه را در دانشگاه کپنهاک آموخت، و تا مدتی پیرو فلسفهٔ هگل بود تا زمانی که فلسفهٔ هگل را ساحلی امن برای فرد و جایگاه فرد ندانست. او به شدت معتقد بود که هگل کاخ (نظام فلسفی) محکمی را بنا کرده‌است که خود هگل در آن جایی ندارد و علیه آن عکس‌العمل نشان داد.

فراموش نکن که خودت را دوست داشته باشی.

جمله سورن کی یرکگور درباره ازدواج :
گفت اگر ازدواج کنی پشیمان می‌شوی
اگر ازدواج نکنی پشیمان می‌شوی
اگر فرزند بیاوری پشیمان می‌شوی
اگر بی زاد و رود بمانی پشیمان می‌شوی
که سرشت پنهان زندگی پشیمانی است.

ممنونم که هیچگاه مرا نفهمیدی ، زیرا همه چیز را همین به من آموخت
ممنونم که با چنین شوری به من جفا کردی ، زیرا زندگی ام را همین رقم زد.

جمله سورن کی یرکگور درباره درک کردن :
من از ناتوانی فهماندن خود به دیگران رنج می‌برم…